Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.huncut-huncut.sk prevádzkovanom živnostníkom Věra Zorenikova
SNP 72/33
Želiezovce
93701
IČO : 40 928 624
zapísaná : OU LV OZP 2023/007864-2, č. živnostenského registra 402-10455.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kupujúci – spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, všetko v znení noviel.

Ceny v internetovom obchode zobrazené pri produktoch sú vrátane DPH.
Nie sme platcami DPH

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť

Věra Zorenikova
SNP 72/33
Želiezovce
93701

Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočne pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, dáva súhlas so spracovaním osobných údajov  a potvrdzuje tým, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Uvedené ceny platia pri nákupe tovaru cez internet. Na tieto ceny sa neposkytujú ďalšie zľavy.
Objednávka nebude vydaná v prípade, ak zákazník nebude opakovane dostihnuteľný na ním uvedenom telefónnom čísle alebo e-maile.

Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.huncut-huncut.sk sa zaväzuje k nižšie uvedenému:

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

Ako zákazník musíte pri vašej objednávke uviesť nasledujúce údaje:

·         meno a priezvisko

·         úplnú poštovú adresu

·         telefón

·         emailovú adresu

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú chránené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je fakturačná adresa, musíte uviesť ešte adresu dodania.

Tieto údaje nám umožnia urobiť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami.

Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Reklamácie

Na všetok tovar poskytujeme záruku 2 roky.

Tovar môžete reklamovať v našej predajni v Bratislave alebo ho poslať poštou.

Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.
Do 14 dní môžete tovar vrátiť v súlade s obchodnými podmienkami.

Záručná doba a životnosť tovaru

Záručná doba a životnosť tovaru sú rôzne pojmy. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť len v záručnej dobe, teda do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (všetky ceduľky, visačky, príslušenstvo), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.

Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru,  dokladom o nákupe -blok,faktúra,dodací list. Reklamovaný tovar posielajte poštou- doporučene, nie na DOBIERKU – zásielky s dobierkou  nepreberáme.

V prípade, že budete posielať tovar na reklamáciu poštou, pripojte v písanej forme dôvod reklamácie, stručne popíšte vzniknutú vadu.

Adresa pre zasielanie reklamácií
Viera Zorenikova
Záhradná 61/5
Mýtne Ludany
93556

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti  v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

Predchádzanie vzniku vady

Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, ​​sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Nadmerné užívanie výrobku alebo jeho používanie k nevhodnému účelu môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť výrobku.

Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť.

Všeobecné záručné podmienky

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. vyvesením v predajni, zverejnením na www stránkach).

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne pri tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

  •  zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu alebo mechanického poškodenia
  •  zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho vykonania
  • reklamácia sa týka chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena
  • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim
  •  tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci by mal reklamáciu uplatniť v mieste, v ktorom tovar zakúpil. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne v mieste podnikania alebo sídle predávajúceho.

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady. V prípade, že kupujúci bude tovar po zistení vady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenie, nebude reklamácia uznaná.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží kupujúci predajným dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

Záručná doba

Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovená záručná doba dlhšia.

Právo na reklamáciu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho súčastí, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (súčasti).

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom používaní a údržbe, vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a itenzite užívania, vydržať.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie, v ktorom uvedie čas a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknutých vád, spôsob a lehotu vybavenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy.

Kupujúci je povinný prevziať si tovar k dátumu uvedenom na potvrdení o vybavení reklamácie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do šiestich mesiacov od vyznačeného dátumu a ak bol v tejto dobe kupujúci aspoň raz výzvaný na prevzatie tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Odstrániteľné vady

Chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstraniteľné. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takom prípade vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru len v prípade, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že sa na tovare prejaví rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcích najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú pri tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

Neodstrániteľné vady

Vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, sú vady neodstrániteľné. Kupujúci je v takomto prípade oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade inej neodstrániteľnej vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Riešenie sporov

V prípade, že predávajúci reklamáciu odmietne ako neoprávnenú, alebo ak dôjde v priebehu reklamačného konania k inému sporu, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na súdneho znalca a vyžiadať si u neho posudok o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že vyššie uvedený znalecký posudok predávajúci neuzná, prípadne predloží kupujúcemu posudok s odlišným výrokom, majú obe strany právo obrátiť sa na príslušný súd.

Výmena, vrátenie tovaru

Vieme, že v on-line obchodoch si nemôžete tovar vyskúšať a chytiť ho. Preto v prípade, že objednaný tovar nevyhovuje Vašim predstavám, nesedí Vám velkosť atď. máte právo tovar vymeniť alebo vrátiť podľa nasledujúcich podmienok:

Zákazník musí informovať predávajúceho najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@huncut-huncut.sk prečo mu tovar nevyhovuje a za čo ho chce vymeniť alebo či chce vrátiť peniaze.

Zákazník musí odoslať tovar doporučene (nie dobierkou) na uvedenú adresu najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia zásielky:
Viera Zorenikova, Záhradná 61/5, Mýtne Ludany 93556
Dopravu od zákazníka späť do obchodu si hradí sám zákazník.

Tovar nesmie byť nijak použitý či poškodený, znečistený, nesmie smrdieť cigaretovým dymom, alebo byť špinavý od dámského make-upu. Musí byť zaslaný späť v originálnom obale, so všetkými vysačkami, nálepkami, alebo doplnkami čo k nemu patria, musí byť schopný ďalšieho predaja.

K tovaru musí byť priložená kópia faktúry, ktorú ste s ním obdržali s písomným odôvodnením, prečo tovar vraciate, s Vašim podpisom a dátumom odoslania späť. V písomnom odôvodnení uveďte tiež či si želáte tovar vymeniť, alebo vrátiť. V prípade vrátenia tovaru uveďte číslo bankového účtu, na ktorý Vám máme poslať peniaze.

Pri výmene tovaru za iný sa prípadný finančný rozdiel vráti zákaznikovi, alebo zákazník ho doplatí.

Vracia sa len hodnota tovaru, nie poštovné.

Len správne vrátený tovar Vám môže byť vymenený za iný alebo Vám budú vrátené peniaze.

Peniaze Vám budú vrátené do 15 dní od obdržania správne vráteného tovaru predajcom.

Ďakujeme za pochopenie

Ako nakupovať

1. Vyberte si kategóriu a podkategóriu.

V ľavej časti stránky sú pod sebou zoradené kategórie produktov.

2. Vyberte si produkt, o ktorý máte záujem.

Pre zúžený výber máte vo vybraných kategóriách k dispozícii farebný filter v podobe štvorčekov rôznych farieb nachádzajúci sa vpravo hore nad obrázkami produktov. Po kliknutí na Vami zvolenú farbu sa Vám zobrazí výber produktov, ktoré majú vo svojom dizajne danú farbu.

3. Kliknite na ikonku nákupného košíka zobrazenej pri cene produktu.

Pre podrobnejšie informácie a detailnejšie fotky kliknite na vybraný produkt alebo na “detail”. Kliknite na tlačidlo “Pridať do košíka”.

4. Produkty v kategóriách dámske a pánske oblečenie môžu mať na výber viac konfekčných veľ kostí.

Pre výber konfekčnej veľkosti kliknite na vybraný produkt alebo na “detail” a vyberte si veľkosť z rolovacieho menu. Tabuľka veľkostí slúži k prehľadu jednotlivých rozmerov oblečenia.

5. Po pridaní tovaru do košíka sa zobrazí Váš nákupný košík.

Košík slúži k uloženiu tovaru počas objednávania. Ak ukážete myšou na ikonu košíka v pravom hornom rohu stránky zobrazí sa zmenšený aktuálny obsah vášho košíka.

6. V košíku si môžete zmeniť počet kusov alebo odobrať produkty z košíka.

Pre zmenu kusov prepíšte číslo v kolónke “Množstvo” a kliknite myšou mimo kolónky, cena by sa mala zmeniť  a odpovedať novému množstvu. Pre odstránenie produktov z košíka kliknite na červený krížik zobrazený pri produkte.

7. Ak chcete pokračovať v nákupe, kliknite na tlačidlo “Naspäť” vo Vašom prehliadači, alebo pokračujte ako v bode 1.

8. Keď ste hotový s nákupom, vyberte z rolovacieho menu spôsob dopravy a platby a kliknite na tlačidlo “Pokračovať v objednávke”.

Ak máte zľavový kupón, zadajte jeho číslo do príslušnej kolónky.

9. Zobrazí sa Vám okno s detailným prehľadom Vašej objednávky.

Ak si prajete niečo zmeniť, kliknite na tlačidlo “Zmeniť obsah košíka”.

10. Vyplňte pozorne Vaše údaje.

Ak ste registrovaným zákazníkom, údaje sa vyplnia automaticky. Ak ste registrovaným zákazníkom, ale údaje sa nevyplnili automaticky, zakliknite “Prihlásiť sa”. Ak si prajete nakupovať na firmu, zakliknite “Nákup na firmu” a doplňte fakturačné údaje. V prípade, že chcete tovar poslať na inú adresu ako fakturačnú, zakliknite “Adresa dodania” a doplňte potrebné údaje. Do políčka poznámky môžete napísať špeciálnu požiadavku, poprípade nechať milý odkaz pre náš tím. Ak to bude možné, Vašu požiadavku radi splníme.

11. Zakliknite “Súhlasím s obchodnými podmienkami”.

12. Kliknite na tlačidlo “Dokončiť objednávku” ak ste si istí, že všetky údaje sú vyplnené správne.

13. Príde Vám potrvdzujúci e-mail o prijatí objednávky.

Pokiaľ dôjde z akýchkoľvek dôvodov k oneskoreniu dodávky, prípadne objednávku nebude možné realizovať, budete na túto skutočnosť upozornený e-mailom, prípadne telefonicky. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

14. V nasledujúcich dňoch od nás obdržíte e-mail potvdzujúci odoslanie tovaru.

Ak e-mail potvrdzujúci odoslanie tovaru neobdržíte, kontaktujte nás telefonicky, prípadne e-mailom uvedenom v kontaktoch.

SÚŤAŽE na Facebooku – pravidlá :

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Darovačka alebo SÚŤAŽ

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.       Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Vera Zorenikova

Sídlo: SNP 33, Želiezovce, 93701

IČO: 40928624

Zapísaný v registri: Levice

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 12.12.2023. do 18.12..2023.V tomto termíne je možné zúčastniť sa súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal, čo by si kúpil na našom eshope v hodnote 50 eur.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je nákup na tomto eshope v hodnote 50 Eur.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov cez aplikáciu comment picker tu na facebooku.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB stránke HUNCÚTaŠOPA. Výherca pošle správu s adresou, na ktorú mu bude výhra doručená.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje vyžrebovaného budú použité v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a vzťahuje sa na nich zákon o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Želiezovciach, dňa 12.12.2023.

Výhercom tejto súťaže je : Miroslava Mária Miček

All search results